Prelegent

Zofia Sawicka

drWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Zofia Sawicka

Zofia Sawicka

drWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie- Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pracownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami.

Zajmuje się analizowaniem zjawisk w skali makro i mikro na Bliskim Wschodzie, monitorowaniem obszarów zagrożeń i określanie możliwych konfliktów w tym rejonie świata oraz komunikacją międzykulturową. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia arabska, politologia-specjalizacja dziennikarska). Stypendystka rządu polskiego w Syrii (Damaszek) w latach 2006-2007, stażystka w ambasadzie RP w Damaszku. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko rozumianej problematyki krajów arabskich (literatury, języka arabskiego, systemów medialnych, islamu, polityki w tym rejonie świata), ze szczególnym uwzględnieniem roli nowych mediów w budowaniu arabskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz problemowi nowych mediów w kontekście funkcjonowania społeczeństwa. Autorka publikacji dotyczących roli nowych mediów w świecie arabskim, sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie oraz Arabskiej Wiosny.

Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie- Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pracownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami.

"Filter bubble" po polsku

Czwartek 12/09 - 15:20 - KA 15

Media zarówno te nowe, jaki i tradycyjne stanowią dzisiaj istotny element ludzkiego życia i niezbywalną część kultury. Ich upowszechnienie doprowadziło do zjawiska określanego terminem mediatyzacji rzeczywistości społecznej, które to w dobie nowych mediów stało się jeszcze bardziej wyraziste, ponieważ nowe media przeniknęły prawie każdy aspekt funkcjonowania człowieka. Zaskakującym paradoksem nowych mediów jest fakt, iż z jednej strony dają one dostęp do prawie nieograniczonej informacji, z drugiej niezwykle ją zawężają. Współczesny użytkownik mediów, często nie zdając sobie z tego sprawy, „korzysta” jedynie z informacji, które są mu proponowane przez specjalnie dobranego dla niego algorytmy internetowe. Stworzona w ten sposób tzw. „bańka informacyjna” skazuje go niejako na jedyną wizję rzeczywistości- a przy braku możliwości weryfikacji swoich spostrzeżeń, które wynika ze sposobu działania nowych mediów- jego zdaniem jedyną prawdziwą. Ma to szczególne znaczenie w kreowaniu wizji porządku społecznego i funkcjonowania państwa, co dobrze ilustruje przykład społeczeństwa polskiego i jego podział na „dwie” funkcjonujące równolegle Polski. Mediatyzacja polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, doprowadziła do powstania wyizolowanych od siebie grup, których członkowie- głównie poprzez działania mediów- mają ograniczone możliwości dokonywania wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji oraz spowodowała brak racjonalnej debaty politycznej na szereg ważnych kwestii społecznych np.problemu migracji i uchodźców, co będzie przedmiotem dalszych rozważań w mojej pracy.

#nauka#betaAcademics